Culparegelen

Skyldprinsippet – i erstatningsretten den grunnsetningen at man pådrar seg erstatningsansvar for skadevoldende handling når man opptrer uaktsomt.