A

A-konto regning

Fast regning basert på antatt forbruk. Brukes i forbindelse med strømregninger.

Advokat

En advokat er utdannet jurist og kan mye om norske lover og regler. Noen jurister velger å bli advokater, de fleste har da jobbet som advokatfullmektig en stund. De kjenner spesielt godt til forskjellen på hva som er lov og hva som ikke er lov – og dermed lovstridig.

Akkord

Akkord betyr at den som skylder penger kan få redusert gjelden sin gjennom en avtale med selger. Den som er selger/kreditor får utbetalt en liten del av sine totale krav etter en fordeling de blir enige om. Dette er en type gjeldsordning som kan innebære at den som skylder penger unngår å gå konkurs. For den som har solgt noe kan det innebære at de får litt av det de har krav på fremfor ingen ting.

 

Aksept

Når du godtar et tilbud og sier ja er det en aksept. Hvis du aksepterer et tilbud om å kjøpe noe vil det være en forpliktende avtale.

Angrefrist

Hvis du har kjøpt en vare eller tjeneste kan du angre deg og be om å få heve kjøpet. Angrefristloven gir kjøperen 14 dagers angrefrist og rett til å levere varen tilbake hvis denne angrer på kjøpet. Loven gjelder ved fjernsalg og ved salg utenfor fast utsalgssted til forbrukere; salg over internett, dørsalg, telefonsalg, messer osv.

Anke

Hvis du har fått dom i en sak og er uenig i avgjørelsen kan du anke. Da vil saken bli tatt inn til ny behandling og vurderes hos en høyere domstol. For saker som er behandlet i Forliksrådet,  vil tingretten være neste trinn og ankedomstol.

Avdrag

En liten del av et beløp som betales. Hvis du låner i banken er det vanlig å avtale at du betaler et fast beløp i måneden. Dette faste beløpet kalles avdrag.

B

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmyndighetene.

Betalingsanmerkning

Opplysning registrert hos kredittopplysningsbyrå om inkassosak på privatperson eller foretak. Benyttes sammen med kreditors ferskere inkassosaker ved vurdering av kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalingsanmerkning blir registrert 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse. Betalingsanmerkning oppstår også ved mislighold av avdragsordning når kravet er til inkasso.

Betalingsfrist

Den datoen pengene skal være disponible på konto hos den du har kjøpt eller lånt noe fra er betalingsfristen, også kalt forfallsdato. Vanligvis betaler folk samme dag som betalingsfristen, men egentlig burde den vært betalt dagen før, slik at pengen er på konto på betalingsfristen.

Betalingsoppfordring

Når du ikke betaler og det du skylder etter å ha fått et inkassovarsel vil du få en skriftlig betalingsoppfordring. Da er saken i ferd med å bli svært alvorlig for deg personlig. Flere kostnader kommer også i tillegg til det opprinnelige beløpet du skylder. Du må betale renter av beløpet og gebyrer. Betaler du fortsatt ikke etter to uker vil betalingsoppfordringen gå inn i rettsapparatet og du risikerer å få en betalingsanmerkning. Vi anbefaler at du tar kontakt med inkassoselskapet slik at de vet hva som er situasjonen og kan eventuelt gi råd om hvordan du skal ordne opp i saken.

Betalingspåminnelse / purring

En purring er et betalingsdokument som sendes ut som en påminnelse når faktura ikke er betalt innen avtalt forfallsdato. Hvis det er mer enn 14 dager etter forfallsdato kan det sendes som kombinert purring / inkassovarsel. Et purregebyr legges til fakturabeløpet fordi det er gått så lang tid og selger må få dekket kostnadene med å følge opp den ubetalte regningen.

Budsjett

Et budsjett er en oversikt over dine inntekter og utgifter, eller sagt på en annen måte: En plan over hvor mye penger du har å bruke og hva du skal bruke pengene dine til i en periode. Vi anbefaler deg å sette opp et budsjett slik at du får oversikt over inntekter, utgifter og hvor mye penger du har til overs til uforutsette utgifter, ren sparing eller til bruk på ting du ikke har tatt med i budsjettet. Det vil gi deg god kontroll med økonomien din.

C

Credit Management

Brukt som samlebegrep for styring av kredittvirksomheten i et selskap eller en enhet.

Culparegelen

Skyldprinsippet – i erstatningsretten den grunnsetningen at man pådrar seg erstatningsansvar for skadevoldende handling når man opptrer uaktsomt.

Cut-off analyse

Cut-off analyse er å sette optimal avslagsgrense i et scorekort. Denne settes der hvor modellen har optimalt forhold mellom antall gode og dårlige utfall, sett i forhold til feilkostnadene. Med dårlige utfall menes enten at dårlige kunder klassifiseres som gode (større tap), eller at gode kunder klassifiseres som dårlige (mindre salg).

D

Datterselskap

Selskap som kapitalmessig er underlagt/eid av et annet selskap slik at morselsakpet har avgjørende innflytelse på datterselskapets ledelse.

Debitor

En debitor er den som skylder penger - den som har kjøpt eller lånt noe og ikke betaler og saken går til inkasso.

Debitor

En person som skylder penger blir også kalt debitor - eller skyldner. Det motsatte av debitor er kreditor. Den har solgt noe er kreditor og den som har kjøpt noe er debitor. Det er altså kreditor som gir inkassoselskapet i oppdrag å følge opp den som skylder penger - debitor.

E

Effektiv rente

Alle utgifter forbundet med å ha et lån (renter, gebyrer, provisjoner og andre utgifter), regnet om til helårlig etterskuddsrente. Angir den reelle lånekostnad.

F

Faktura

Et dokument som sendes per brev eller elektronisk og viser hva som er kjøpt, pris og betalingsbetingelser. Forfallsdato er fristen for betaling av fakturabeløpet .

Fakturaservice

Produksjon og/eller utsendelse av faktura på egne eller andres vegne, samt å føre reskontro.

Fordringshaver

En fordringshaver er det samme som debitor, en som har solgt noe og ikke får betaling fra den som har kjøpt noe.

Forfallsdato

Den dato som er satt som betalingsfrist for en faktura.

Forsinkelsesrente

Kostnaden ved å betale for sent beregnes etter en forsinkelsesrente som myndighetene har besluttet. Renten er en sum som skal dekke de utgiftene og det negative med ekstra arbeid for den som ikke har fått pengene for noe de har solgt eller lånt.

G

Gebyr

Et gebyr er en ekstra kostnad som legges til og skal dekke konkrete utgifter med å følge opp den ubetalte regningen og inkassosaken. Eksempel på utgifter er print, pakking og porto. Rettsgebyr er en annen utgift og må betales i henhold til norsk lov.

Gjeld

Den totale gjelden du har består av Kreditt + Lån + Renter og gebyrer. Det er alt det du skylder for varer, tjenester, eiendom eller penger du har lånt, inkludert renter og gebyrer.

Gjeldsordning

En gjeldsordning er en hjelp for deg som har varige gjeldsproblemer og ikke er i stand til å betale gjelden din - verken på kort eller lang sikt. Du har krav på hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning. Normalt vil du da inngå en avtale om å betale mest mulig gjeld i løpet av en periode, vanligvis 5 år. Det som gjenstår av gjelden etter avtaleperioden vil slettes av de du skylder penger.

 

 

God inkassoskikk

De som har lov til å drive som inkassoselskap skal følge inkassoloven og behandle den som skylder penger på en god måte, gjennom reglene som hører til god inkassoskikk. Det regnes som et brudd på god inkassoskikk hvis inkassoselskapet gir feil opplysninger, presser den som skylder penger med trusler eller tar mer i renter og gebyr enn de har lov til.

Gode betalingsvaner

Det er viktig å innarbeide gode rutiner rundt din egen økonomi, gjennom en oversikt over det du har å bruke (inntekt) og det du har av betalinger (utgifter). Og når det kommer til betaling - det er lurt å betale regningene dine med en gang - og senest innen betalingsfristen.

H

Hovedstol

En Hovedstol er ikke en stol å sitte i, men et vanlig begrep i forbindelse med inkasso. Hovedstol er det opprinnelige beløpet den som skylder penger har fått krav om, uten påløpte renter og gebyrer. I inkassosaker beregnes størrelsen på for eksempel forsinkelsesrente og salær ut fra hovedstolen.

I

Impulskontroll

Hvis du er for impulsiv i pengebruken kan du få betalingsproblemer. For å unngå betalingsproblemer er det viktig å styre imulskontrollen, og ikke falle for fristelsen å kjøpe noe du ikke har planlagt. Impulskontroll er evnen til å tenke igjennom om du virkelig trenger noe og lar være å kjøpe. Da unngår du "å leve over evne".

Inkassator

Det er et inkassoselskap, dvs de som hjelper til med å få betalt. De som driver med inkassovirksomhet er i realiteten inkassatorer alle sammen. Deres oppgave er å følge opp ubetalte regninger på vegne av oppdragsgiver, slik at de som skylder penger betaler.

Inkasso

Oppfølging av ubetalte regninger som settes i gang når du ikke betaler for det du har kjøpt innen betalingsfristen eller lar være å betale tilbake det du har lånt. Før inkasso settes i gang skal det sendes et varsel om inkasso med en frist på 14 dager på å betale.

Inkassokostnader

Staten har bestemt at den som ikke betaler regningene sine må betale mer jo lenger tid det tar før pengene kommer. Inkassokostnadene kan sammenlignes med en fartsbot for de som kjører bil - noe man må betale. I motsetning til fartsbot som handler om hvor fort personen kjører er inkassokostnadene koblet til hvor lang tid det har gått fra forfall og hvor stort beløpet er. Jo lenger tid det går og jo høyere beløp det er - jo mer koster det å betale for sent. Inkassoselskapet krever inn disse pengene gjennom gebyrer, renter og salær - og fordeler de mellom oppdragsgiver, staten og seg selv.

Inkassosak

En ubetalt regning kan bli en inkassosak hvis du ikke betaler. Hvis du får en sak til inkasso er det viktig at du tar kontakt med inkassoselskapet. De kan foreslå løsninger som bidrar til at saken ikke ender med dyre renter og gebyrer. Du kan få tilbud om "friskmelding", avdragsavtale - i form av fast sum over tid eller betalingsutsettelse.

Inkassovarsel

Skriftlig beskjed om at du ikke har betalt fakturaen din innen avtalt frist. Sendes 14 dager etter forfallsdato. Sjekk dato på inkassovarselet. Du har 14 dagers betalingsfrist. Et gebyr kommer i tillegg fordi selger skal ha betalt for kostnaden ved at du betaler for sent.

K

Kreditor

En kreditor er den som har solgt eller lånt ut noe og har krav på betaling. Vanligvis blir begrepet brukt om den som har krav på et pengebeløp, men man er også kreditor dersom man har krav på varer eller lignende

Kreditt

En kreditt er en type lån hvor du avtaler å betale på etterskudd for en vare eller tjeneste - eller et lånebeløp du disponerer. Kreditt er dyrere enn vanlig lån. Kostnaden betaler du gjennom renter og gebyr, og legges til beløpet du låner.

Kredittsjekk

Når noen skal sjekke om du er en god betaler slår de opp navnet ditt i et offentlig register og får noen grunnleggende opplysninger om deg, deriblant om du har noen betalingsanmerkninger. Det mest vanlige er å bli kredittsjekket når du ber om et lån, en kreditt eller noe på avbetaling. Noen kredittsjekker også når de skal ansette folk. Hvis du har en betalingsanmerkning vil dette komme frem og forteller den som sjekker at de ikke bør gi deg kreditt fordi du ligger åpent som en dårlig betaler.

M

Mislighold

Det å ikke betale en regning  innen betalingsfristen for noe som er kjøpt regnes ifølge kjøpsloven som mislighold, når det ligger en gyldig kontrakt i bunnen for avtalen. Det er ikke mislighold hvis det er grunner som gjør at plikten til å betale ikke er til stede.

Misligholdt kapital er det beløpet den som skylder penger ikke har betalt, og beløpet fortsatt ikke er betalt etter 90 dager.

 

N

Namsmannen

Namsmannen er et slags "pengepoliti" - de som behandler saker som ikke blir betalt og får de videre inn i rettsapparatet. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav

O

Overvåk

Saker som ikke betales gjennom inkassoprosessen eller gjennom en betalingsavtale blir overført til avdelingen jobber med overvåk. Det innebærer at inkassoselskapet fortsatt følger opp saken for oppdragsgiver til vi ser at den som skylder penger begynner å få inntekt eller mottar arv, bonus eller andre verdier som kan gå til å dekke inkassogjelden.

P

Pant / Panteobjekter

Et pant er noe av verdi du har og kan fungere som sikkerhet for de som gir deg et lån eller en kreditt. Et panteobjekt er den tingen eller det du eier som namsmannen kan ta pant i hvis du får betalingsproblemer. Når namsmannen tar pant i noe innebærer det at du får krav på deg om å selge det du eier for å frigjøre penger til å dekke gjelden din. Et pant innenfor inkasso er for eksempel eiendom, kjøretøy eller konto med sparepenger.

 

Panteattest

Utskrift fra en grunnbok som er et register som ligger hos kartverket for å se hvilke verdier som tilhører en eiendom eller andre gjenstander som kan registreres. Her vil det også vises om det er noe - en heftelse - som trekker ned verdien på eiendommen/gjenstanden.

 

Privatøkonomi

En god privatøkonomi handler om å ta ansvar for din egen økonomi gjennom å balansere inntekter og utgifter slik at du har noe til overs hver måned. For å unngå betalingsproblemer og i verste fall inkasso anbefaler vi:
- Sette opp et budsjett med oversikt over inntekter, utgifter og når regningene skal betales
- Tenk smart før du bruker penger - stopp litt før du shopper:)
- Sjekk daglig kontoen din - ofte kan små beløp utgjøre store summer og gi minus på konto
- Betal regninger innen forfall.

 

Purregebyr

Et purregebyr er en kostnad du må betale for å dekke utgiftene selger har til oppfølging når du ikke betaler til avtalt frist. Pengene skal dekke utgiftene selger har hatt med å printe, pakke, sende ut og følge opp fakturaen.

R

Rentefri periode

En rentefri periode er den tiden det tar fra du bruker kredittkortet til forfallsdatoen på neste regning fra kredittkortselskapet.

Renter

Renter er kostnaden for å låne penger og kommer i tillegg til lånebeløpet. Størrelsen på renten beregnes i prosent av lånebeløpet. Jo større sikkerhet du har for lånebeløpet jo billigere/ lavere kan renten bli.

Innenfor inkasso beregnes kostnaden for å betale sent som en rente av beløpet du skylder - i tillegg til et gebyr. Det er en slags "Betalingsbot",  og størrelsen på renten (hvor mange prosent) er fastsatt av staten.

Rentefot er en prosent av lånebeløpet som renten utgjør i en viss tidsperiode, vanligvis et år

Rettslig

Når en sak blir tatt rettslig innebærer det at inkassoselskapet sender saken til forliksrådet eller namsmannen. De kan avgjøre hva som skjer videre. I forliksrådet kan det enten bli enighet i saken, dom eller anke. Namsmannen kan bestemme om du skal få tvangstrekk i lønn, trygd eller fra sparekonto - og avgjøre om det kan hentes ut verdier ved å ta pant / eierskap i noe du eier som har en salgsverdi. Eksempel på ting kan selges for å dekke inkassogjeld er bil, motorsykkel, hest, hus, leilighet, hytte, båt og så videre.

 

 

 

S

Salær

Den kostnaden som inkassobyrået får ta betalt for arbeidet som gjøres for å få betalt kalles salær. Jo lenger tid det går og jo høyere beløp på den opprinnelige regningen, desto større blir kostnaden for å ikke betale. Det er to typer salær - lett salær og tungt salær. Lett salær er kostnaden når saken registreres til inkasso, to uker etter purring/varsel om inkasso. Tungt salær er kostnaden når det er gått 43 dager etter at saken ble registrert til inkasso.

Skyldner – sluttkunde

En person som skylder penger blir også kalt skyldner eller debitor. Dette er kunden av vår oppdragsgiver. Derfor sier vi oftest sluttkunde. Det motsatte av debitor er kreditor. Den som har solgt noe er kreditor og den som har kjøpt noe er debitor. Det er altså kreditor som gir inkassoselskapet i oppdrag å følge opp debitor - skyldner og sluttkunde.

T

Tilgodehavende

Det å ha noe til gode hos noen. Når et firma/en privatperson har beløp til gode hos en kunde, en leverandør eller lignede kalles dette beløpet for tilgodehavende. En oppdragsgiver kan overfor inkassoselskapet gi oss i oppdrag å kreve inn sitt "tilgodehavende" overfor den som skylder penger til dem.

Tvangsfullbyrdelse

Det at oppdragsgiver får hjelp til å få inn penger, gjennom namsmannen. Det kan være verdier som hus, bil og annet som blir tatt og solgt slik at oppdragsgiver får pengene sine. Ved å gjennomføre (tvangsfullbyrde) kan vi få tak i verdier som kan selges videre.  Av og til blir en ufrivillig løsning som tvangsfullbyrdelse så alvorlig eller uoversiktelig at namsmannen må få hjelp av politiet.

Tvangsinndrivelse

Saken blir en tvangsinndrivelse når inkassobyrået må få hjelp av namsmannen til å få betalt regningen. Det som opprinnelig var en regning er nå blitt en inkassosak med inkassokostnader. Namsmannen kan hjelpe til gjennom å få dom i saken. Etter dom i saken kan du som skylder penger få trekk i lønn direkte fra arbeidsgiver, trekk i trygd - eller bli tvunget til å selge ting du eier for å dekke kostnadene.

Tvangssalg

Et tvangssalg er et salg av eiendom eller andre verdigjenstander for å dekke inkassogjeld. Det er namsmannen eller domstolen som tar ansvar for dette sammen med inkassoselskapet. Ofte er tvangssalg siste utvei for å få betalt fra den som skylder penger.

U

Utlegg

Et utlegg er et krav overfor den som skylder penger om å få inn pengene via andre kanaler når de ikke betaler. Krav om utlegg sendes via namsmannen. Eksempel på utlegg kan være:

  • Utlegg i sparepenger: Inkassoselskapet kan på vegne av sin oppdragsgiver kreve at ubetalt gjeld tas fra eksempelvis BSU-konto hvor det står «bundet» sparepenger.
  • Utlegg i lønn: Arbeidsgiver er forpliktet til å trekke et beløp fra lønnen før utbetaling til arbeidstakeren som har kjøpt noe han/hun ikke har betalt for.

 

Utleggsbegjæring

En inkassosak som ikke betales frivillig vil etter ca 45 dager sendes til namsmannen slik at domstolen kan gjøre en vurdering om pengene kan kreves inn ved tvang. Kravet som sendes namsmannen (pengepolitiet) kalles en utleggsbegjæring. Den mest vanlige måten å kreve inn pengene ved tvang er trekk i lønn via arbeidsgiveren til den som skylder penger. Penger kan også kreves utbetalt fra en BSU-konto. For å sende utleggsbegjæring lager inkassoselskapet et tvangsgrunnlag, en forklaring rundt saken og hva som er gjort.